Údaje o spoločnosti

  • » Názov: SLOVDATA Computers s.r.o.
  • » Sídlo: Tajovského 1, Košice
  • » Registrácia: Okresný súd Košice I, odd. Sro, vložka 870/V
  • » Rok vzniku: 1996
  • » IČO: 31737161
  • » IČ DPH: SK2020088577

Profil spoločnosti

  • » Spoločnosť SLOVDATA Computers s.r.o., vznikla v roku 1996. V roku 2003 rozšírila svoju činnosť o vedenie účtovníctva a ekonomické a podnikateľské poradenstvo. V súčasnosti sú uvedené služby hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti. Služby vedenia účtovníctva ponúkané spoločnosťou využili a dlhodobo využívajú fyzické aj právnické osoby s rôzným predmetom podnikania, ako sú veľkoobchodná činnosť, maloobchodná činnosť, medzinárodná špedícia, servisná činnosť, montáže, hutníctvo, ochrana objektov a iné. Viacerí naši klienti majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
  • » Ponúkame služby vedenia účtovnítctva v plnom rozsahu stanovenom Zákonom o účtovníctve 431/2002 Z.z. v zmysle platných daňových zákonov. Garantujeme vedenie účtovníctva podľa platnej legistlatívy a preberáme na seba zodpovednosť za škodu v plnom rozsahu. Zabezpečujeme vedenie všetkých potrebných agiend súvisiacich s vedením účtovníctva, vrátane zastupovania v konaní voči daňovému úradu. K ponúkaným službám patrí aj spracovávanie miezd a vedenie mzdovej agendy podnikateľských subjektov.
  • ň
  • » Ponúkané služby sú vykonávané osobami s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Služby ponúkame za vzájomne prijateľnú cenu tak, aby spolupráca bola vzájomne výhodná pre oboch zmluvných partnerov a bola dosiahnutá dlhodobá spokojnosť. Ceny sú stanovené podľa cenníka v závislosti od náročnosti agendy podľa počtu úkonov alebo položiek. Po vzájomnej dohode je možné dohodnúť paušálnu odmenu za služby.

Výhody

Zľavy ...
20% z ceny pre začínajúce firmy
a živnostníkov počas 2 rokov

Ceny ...
zodpovedajú rozsahu skutočne
poskytnutých služieb

Rozsah ...
presne podľa potreby klienta

Úspora ...
nákladov na účtovníctvo vo firme